01.03.19 8:14

17 Russian HEIs visited Vietnam (Делегация 17 росвузов посетила Вьетнам)

Global education

Completion of work within the framework of the 11th stage of the project “Universities of Russia”

The delegation of 17 Russian universities continues its work in Vietnam. The visit is aimed at popularizing of Russian education, establishing direct working contacts and conducting presentations on the basis of Vietnamese educational institutions. The list of Russian HEIs: Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (RANEPA), Russian State Hydrometeorological University (RSHU), Tomsk State University (TSU), Far Eastern Federal University (FEFU), The National University of Science and Technology “MISiS”, St. Petersburg State University (SPbU), Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), Southern Federal University (SFedU), Moscow State Linguistic University (MSLU), Tomsk Polytechnic University (TPU), Volgograd State University (VolSU), Vladivostok State University of Economics and Service (VSUES), Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (NArFU), Ivanovo State Power Engineering University (ISPU), Moscow Aviation Institute (MAI), Tula State University (TSU), Kazan (Volga Region) Federal University (KFU).

February 26, Russian universities delegations visited 6 Vietnamese schools in Hanoi, Hai Phong, Hai Duong, Hoa Binh and Nam Dinh where they gave presentations on the educational programs. During the presentations, students watched various video materials about Russian higher educational institutions and about cities where these universities are located. Vietnamese students also asked about the ability to study in Russia.

February 27, universities visited 6 Vietnamese higher educational institutions, having previously distributed the workload in accordance with their profile. Among the Vietnamese organizations that hosted the Russian delegation were Hanoi State University and its structural divisions: Institute of Social and Humanitarian Sciences, Institute of Natural Sciences, Institute of Foreign Languages, Institute of Technology, Institute of Education.

February 28, the delegation took part in working meetings in Hanoi and the nearest provinces, talking with the management and other staff of the Thai Nguyen Industrial Technical University, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam National University, Hanoi , Institute for Resources and Environment, Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration, Hanoi University of Mining and Geology , Thai Binh University and Institute of Foreign Languages at Thai Nguyen University.
 

Завершение работы в рамках 11-го этапа проекта «Вузы России»

Делегация 17 росвузов продолжает свою работу во Вьетнаме, направленную на популяризацию российского образования, установление прямых рабочих контактов и проведение презентаций на базе вьетнамских учебных заведений. Список участников визита: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), Томский государственный университет (ТГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ), Московский государственный строительный университет (МГСУ), Южный Федеральный университет (ЮФУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Волгоградский государственный университет (ВолГУ), Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ), Московский авиационный институт (МАИ), Тульский государственный университет (ТулГУ), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).

26 февраля делегация росвузов посетила 6 вьетнамских школ в гг. Ханое, Хайфоне, Хайзыонге, Хоабине, Намдине, где провела презентации своих образовательных услуг. В ходе презентаций школьники посмотрели видеоматериалы о российских учебных заведениях и городах, где они расположены, смогли задать интересующие их вопросы относительно возможности получения образования в России.

Так, 27 февраля вузы посетили 6 вьетнамских высших учебных заведений, заранее распределив рабочую нагрузку в соответствии со своим профилем. Среди вьетнамских организаций, принимавших российскую делегацию, были Ханойский государственный университет (ХГУ) и его структурные подразделения: Институт социальных и гуманитарных наук, Институт естественных наук, Институт иностранных языков, Институт технологий, Институт образования.

28 февраля делегация приняла участие в рабочих встречах в г.Ханое и ближайших провинциях, побеседовав с руководством и сотрудниками Технико-промышленного университета Тхай Нгуен, Ханойского политехнического университета, Ханойского университета, Столичного университета, Политической академии им. Хо Ши Мина, Университета природных ресурсов и окружающей среды, Академии государственного управления, Института геологии, Гидрометеорологического центра, Тхайбиньского университета и Института иностранных языков при Тхайнгуенском университете.

Hoàn thành công việc trong khuôn khổ giai đoạn 11 của dự án “Các trường đại học Nga”

Đoàn đại biểu của 17 trường đại học Nga tiếp tục công việc tại Việt Nam nhằm phổ biến nền giáo dục Nga, thiết lập các mối liên hệ làm việc trực tiếp và giới thiệu về trường mình tại cơ sở các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Ngày 26 tháng 2, đoàn đại biểu các trường đại học Nga đã đến thăm 6 trường phổ thông Việt Nam tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hoà Bình, Nam Định, tại đó họ đã thuyết trình về các dịch vụ giáo dục của mình. Trong các buổi thuyết trình, các em học sinh đã được xem các tài liệu video về các tổ chức giáo dục và thành phố của Nga, nơi có các trường đại học của họ và các em nêu những câu hỏi mà mình quan tâm về khả năng được tiếp nhận vào học các trường đại học Nga.

Như vậy, trong ngày 27 tháng 2, các trường đại học đã đến thăm và làm việc với 6 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam mà trước đó đã được thảo luận sơ bộ về khối lượng công việc theo các chuyên ngành của họ. Trong số các tổ chức giáo dục Việt Nam tiếp đoàn đại biểu các trường đại học Nga có Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các trường đại học thành viên là: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Công nghệ và Đại học Giáo dục.

Ngày 28 tháng 2, đoàn đã tham gia các cuộc gặp gỡ làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, trao đổi với Ban giám hiệu và cán bộ của các trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Thủ Đô, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Mỏ- Địa chất, Đại học Thái Bình và Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Khí tượng Thủy văn.

РЦНК в г. Ханое/ Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

Articles
Mathematics and Natural Sciences
Healthcare and Medicine
Engineering Sciences
Agriculture
Social Sciences
Education and Pedagogy
Humanities
Arts and Culture
Military Culture
Наверх