#فرهنگ

HED_people
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
ایرانی ها و روس ها اطلاعات کمی در مورد یکدیگر دارند
مشکل پابرجایی کلیشه ها با آگاهی ناکافی مرتبط است. این وضعیت با پروژه های فرهنگی و آموزشی بین المللی قابل اصلاح است.
HED_people
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
نظرهای مغرضانه و تفکرهای قالبی سر را گیچ میکند
امروز مهمان ما امانوئل چیجیوکه، دانشجوی سال پنجم در رشته "فن پزشکی" دانشگاه ملی تحقیقات پزشکی پیروگوف روسیه است.
زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
چگونه روسی بخوانیم
. معلمان روسی به عنوان یک زبان خارجی توصیه می کنند خود را به مواد آموزشی محدود نکنید، بلکه آثار ادبی اصلی را بخوانید تا بفهمید که چگونه قواعد متعددی دستور زبان در زبان اعمال می شود و واقعا این را احساس کنید.
زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
ادبیات روسی غار گنج ها برای خواننده است
در سال های اخیرعلاقه به ادبیات روسی در بین خوانندگان ایرانی به طور قابل توجهی احیا شده است. این واقعیت را افزایش تعداد ترجمه‌های متون اصلی روسی به فارسی و همچنین حضور دائمی نام‌های روسی در فهرست پرخواننده‌ترین نویسندگان نشان می‌دهد
برو به بالا